SGD | USD
VideoLibrary

Advanced Energy 的 Artesyn LCC AC-DC 电源

Advanced Energy 的雅特生科技 LCC 系列是一个无风扇、传导冷却的 AC-DC 电源系列,安装在坚固的密封外壳中,可选 IP65 防护等级,防止灰尘和水进入。 Advanced Energy de yǎ tè shēng kējì LCC xìliè shì yīgè wú fēngshàn, chuándǎo lěngquè de AC-DC diànyuán xìliè, ānzhuāng zài jiāngù de mìfēng wàiké zhōng, kě xuǎn IP65 fánghù děngjí, fángzhǐ huīchén hé shuǐ jìnrù.

6/7/2021 5:37:30 PM