SGD | USD
产品索引 > 原型开发,制造品 > 钻头,立铣刀

钻头,立铣刀

结果 : 110
110 剩余
筛选条件选项:
制造商
清除
包装
清除
系列
清除
零件状态
清除
类型
清除
直径 - 钻头
清除
直径 - 柄
清除
材料
清除
更多筛选条件
更少筛选条件
按条件排序结果:
按数量查看价格:
  • 库存状态
  • 可用媒体
  • 环保
  • 市场产品
110 剩余
每页结果数
页面 2/5
|< 1 2 3 4 5 >|
比较零件 Datasheets 图像 Digi-Key 零件编号 制造商零件编号 制造商 描述 现有数量
单价
SGD
最低订购数量 包装 系列 零件状态 类型 直径 - 钻头 直径 - 柄 材料
   
DBC51-1 Datasheet DBC51-1 - Capital Advanced Technologies DBC51-1CA-ND DBC51-1 Capital Advanced Technologies DRILL BIT CARBIDE 0.067" 0 可供应: 0 $8.25000 1 最低订购数量 : 1 散装 C 在售 钻头 0.067"(1.70mm) 0.125"(3.18mm) 碳化物
DBC48-1 Datasheet DBC48-1 - Capital Advanced Technologies DBC48-1CA-ND DBC48-1 Capital Advanced Technologies DRILL BIT CARBIDE 0.076" 0 可供应: 0 $8.25000 1 最低订购数量 : 1 散装 C 在售 钻头 0.076"(1.93mm) 0.125"(3.18mm) 碳化物
DBC60-1 Datasheet DBC60-1 - Capital Advanced Technologies DBC60-1CA-ND DBC60-1 Capital Advanced Technologies DRILL BIT CARBIDE 0.040" 0 可供应: 0 $7.72000 1 最低订购数量 : 1 散装 C 在售 钻头 0.040"(1.02mm) 0.125"(3.18mm) 碳化物
DBC55-1 Datasheet DBC55-1 - Capital Advanced Technologies DBC55-1CA-ND DBC55-1 Capital Advanced Technologies DRILL BIT CARBIDE 0.052" 0 可供应: 0 $7.72000 1 最低订购数量 : 1 散装 C 在售 钻头 0.052"(1.32mm) 0.125"(3.18mm) 碳化物
DBC72-1 Datasheet DBC72-1 - Capital Advanced Technologies DBC72-1CA-ND DBC72-1 Capital Advanced Technologies DRILL BIT CARBIDE 0.025" 0 可供应: 0 $8.00000 1 最低订购数量 : 1 散装 C 在售 钻头 0.025"(0.64mm) 0.125"(3.18mm) 碳化物
84594 Datasheet Photo Not Available 84594-ND
84594 Greenlee Communications BIT 3/8X4 0 可供应: 0
标准提前期 4 周
$19.13667 6
非库存货
最低订购数量 : 6
散装
*
在售
-
-
-
-
DK20002JS Datasheet Photo Not Available 3534-DK20002JS-ND DK20002JS Jabil Inc. M35 D2R0.1XFL4XL8X2T_L45 0 可供应: 0
标准提前期 2 周
$23.35000 1 最低订购数量 : 1 管件
*
在售
-
-
-
-
84600 Datasheet Photo Not Available 84600-ND
84600 Greenlee Communications BIT 1/2X4 0 可供应: 0
标准提前期 4 周
$25.06167 6
非库存货
最低订购数量 : 6
散装
*
在售
-
-
-
-
DK01003JS Datasheet Photo Not Available 3534-DK01003JS-ND DK01003JS Jabil Inc. M35 D1XFL1.5XL6X4T_L45 0 可供应: 0
标准提前期 2 周
$26.60000 1 最低订购数量 : 1 管件
*
在售
-
-
-
-
DK00403JS Datasheet Photo Not Available 3534-DK00403JS-ND DK00403JS Jabil Inc. M30 R0.2XFL0.4XL1X2T_L45 0 可供应: 0
标准提前期 2 周
$27.12000 1 最低订购数量 : 1 管件
*
在售
-
-
-
-
DK01004JS Datasheet Photo Not Available 3534-DK01004JS-ND DK01004JS Jabil Inc. M35 D1XFL1.5XL4X4T_L45 0 可供应: 0
标准提前期 2 周
$27.61000 1 最低订购数量 : 1 管件
*
在售
-
-
-
-
DK00610JS Datasheet Photo Not Available 3534-DK00610JS-ND DK00610JS Jabil Inc. M30 R0.3XFL0.5XL2X2T_L45 0 可供应: 0
标准提前期 2 周
$29.00000 1 最低订购数量 : 1 管件
*
在售
-
-
-
-
DK00601JS Datasheet Photo Not Available 3534-DK00601JS-ND DK00601JS Jabil Inc. M30 R0.3XFL0.5XL4X2T_L45 0 可供应: 0
标准提前期 2 周
$29.13000 1 最低订购数量 : 1 管件
*
在售
-
-
-
-
DK20004JS Datasheet Photo Not Available 3534-DK20004JS-ND DK20004JS Jabil Inc. M35 D2XFL3XL8X4T_L45 0 可供应: 0
标准提前期 2 周
$29.20000 1 最低订购数量 : 1 管件
*
在售
-
-
-
-
DK02007JS Datasheet Photo Not Available 3534-DK02007JS-ND DK02007JS Jabil Inc. M30 R1XFL3XL12X2T_45L 0 可供应: 0
标准提前期 2 周
$30.27000 1 最低订购数量 : 1 管件
*
在售
-
-
-
-
DK01005JS Datasheet Photo Not Available 3534-DK01005JS-ND DK01005JS Jabil Inc. M30 R0.5XFL2XL4X2T_45L 0 可供应: 0
标准提前期 2 周
$30.72000 1 最低订购数量 : 1 管件
*
在售
-
-
-
-
DK10006JS Datasheet Photo Not Available 3534-DK10006JS-ND DK10006JS Jabil Inc. M30 R1XFL3XL8X2T_L45 0 可供应: 0
标准提前期 2 周
$31.79000 1 最低订购数量 : 1 管件
*
在售
-
-
-
-
DK02006JS Datasheet Photo Not Available 3534-DK02006JS-ND DK02006JS Jabil Inc. M30 R1XFL3XL6X2T_45L 0 可供应: 0
标准提前期 2 周
$31.79000 1 最低订购数量 : 1 管件
*
在售
-
-
-
-
DK01002JS Datasheet Photo Not Available 3534-DK01002JS-ND DK01002JS Jabil Inc. M30 R0.5XFL2XL6X2T_L45 0 可供应: 0
标准提前期 2 周
$31.83000 1 最低订购数量 : 1 管件
*
在售
-
-
-
-
DK03017JS Datasheet Photo Not Available 3534-DK03017JS-ND DK03017JS Jabil Inc. M35 D3XFL4XL14X2T_L50 0 可供应: 0
标准提前期 2 周
$33.27000 1 最低订购数量 : 1 管件
*
在售
-
-
-
-
DK04003JS Datasheet Photo Not Available 3534-DK04003JS-ND DK04003JS Jabil Inc. M35 D4XFL5XL16X4T_L45 0 可供应: 0
标准提前期 2 周
$35.21000 1 最低订购数量 : 1 管件
*
在售
-
-
-
-
DK04009JS Datasheet Photo Not Available 3534-DK04009JS-ND DK04009JS Jabil Inc. M30 D4R0.2XFL12XL12X2T_L50 0 可供应: 0
标准提前期 2 周
$41.49000 1 最低订购数量 : 1 管件
*
在售
-
-
-
-
DK06034JS Datasheet Photo Not Available 3534-DK06034JS-ND DK06034JS Jabil Inc. M35 D6R0.2XFL15XL24X2T_L50 0 可供应: 0
标准提前期 2 周
$41.65000 1 最低订购数量 : 1 管件
*
在售
-
-
-
-
DK03001JS Datasheet Photo Not Available 3534-DK03001JS-ND DK03001JS Jabil Inc. M30 R1.5XFL3XL15X2T_L50 0 可供应: 0
标准提前期 2 周
$41.71000 1 最低订购数量 : 1 管件
*
在售
-
-
-
-
DK30001JS Datasheet Photo Not Available 3534-DK30001JS-ND DK30001JS Jabil Inc. M30 R3XFL12X2T_L50 0 可供应: 0
标准提前期 2 周
$42.30000 1 最低订购数量 : 1 管件
*
在售
-
-
-
-
每页结果数
页面 2/5
|< 1 2 3 4 5 >|

18:20:48 6/18/2021