SGD | USD

非库存货

114990128

Digi-Key 零件编号 114990128-ND
复制  
制造商

复制  
制造商零件编号 114990128
复制  
描述 USB INFRARED CAMERA
复制  
产品属性
类型 描述 选取全部项目
类别
制造商 Seeed Technology Co., Ltd
系列 -
零件状态 停產
类型 网络摄像头
分辨率 -
 
环境与出口分类
湿气敏感性等级(MSL) 1(无限)
其它资源
标准包装 1